X
تبلیغات
انجمن مداحان شهرستان بابل
انجمن مداحان شهرستان بابل
اشعار،مدح،نوحه،سرود،مطالب مذهبی،اسناد روضه ها،آموزش آواها،مقتل خوانی،توزیع اشعار مورد نیاز مداحان

کربلائی کربلاجا چی شی سوغات ورنی

از امام حسین چه سوغاتی به همرات ورنی

هیچّی دونّی کجه بوردی کنه پلی بوردی؟

شیش امامِ قبرِ سر چه برمه گلی بوردی؟

تو که بوردی در نجف بوردی تماشا هکنی؟

یا که بوردی شِه خدّه عرضه به آقا هکنی؟

اگه بوردی تماشا من حرفی ندارمه ته جا

اگر عرضه اسّه بوردی نگران نواش مه جا

اجازه هده بپرسم چی شی بوتی علی ره

چی شی بوتی آسّوک آسّوک تو خدای ولی ره

علی مظهر عدالت بیه دونّی یعنی چه؟

طالب فیض شهادت بیه دونّی یعنی چه؟

علی معنای سخاوت بیه دونّی یعنی چه؟

با گذشت وبا کرامت بیه دونّی یعنی چه؟

علی وشنا بیه تا وشناهاره سر هکنه

راضی نیّه وقت خوبی هکردن دِر هکنه

علی یتیم وفقیرون پر وبرار بیه

شه نداشته ولیکن همه یسّه اعتبار بیه

من وتو چنّه علی ی واری هسّمی تو بَوْ

چی ره دوست دارمی وچی ره دل دوسّمی توبَوْ

اِما مِرغ بِریونّه شه نوش جان کمّی ولی

پیش بمونسّه پلا الّمی فقیر پلی

زیارت معنی اش اینه که علی ره بمونّیم

نا اینکه همین جوری شه خدّه شیعه بدونّیم

معنی زیارت هکردنّه یاد بهیر برار

سعی هکن ته کارو کارا همه بوئه علی وار

علی ی واری بواش و وچه تربیت هکن

چه وچونی؟ زینب وکلثوم و حسین وحسن

من وته کیجا کجه حیدر کیجائون کجه؟!

من وته ریکا کجه حیدر ریکائون کجه ؟!

چنّه اِما علی ره مومّی ؟ بمونِیم علی ره

راسّی ثابت هکنیم اگر دوس دارمی ولی ره

اگه مرتضا را دوس دارمی دراغ چیسّه گمی

غیبت وتهمت وحرف افتراق  چیسّه گمی

اگه مرتضاره دوس دارمی چه اهل کینومی؟

چه ونسّه سرسر زمّی مگر اِما دینومی؟

 اما دومّی هر کی مرتضا علی ره دوس داره

مرتضا علی  همه جا ونه پر وبراره

وقتی که علی آدم پر وبرار بهووه

وقتی که علی آدم دل قرار بهووه

دیگه غم نمونّه تا آدم دیگه غم بخره

غیر خوبی نتّونّه هیچ چی شه همراه بوره

معنی محبّت علی مگر غیراز اینه

بخود علی قسم دوستی حیدر همینه

کربلا بیمومی شه خدرّه گوم نکنیم

یعنی مواظب بوئیم شه خدّه محروم نکنیم

زحمت امام حسینّه اتی در نظر داریم

سعی هکنیم ونه فداکاری ره یاد بیاریم

سعی هکنیم بعد از این تا اتّا کاری هکنیم

ونه در عمل هرسّیم وره یاری هکنیم

معنی یا لیتنی کنت معک ره بدونیم

اون وقت هنیشیم زیارت عاشورا بخونّیم

محسنی ته حرفای دله اگر دووه عمل

مطمئن باش هر چی که بوتی همه نیشته به دل


برچسب‌ها: اشعار مذهبی, اشعار محرم وصفر 92, دلگویه مازندرانی, چاووشی عتبات, انجمن مداحان بابل
ارسال در تاريخ یکشنبه 1392/09/17 توسط محمد محسن زاده گنجی

کربلاره چتی          تومّه یادبکنم

ته بلاره چتی         تومّه یاد بکنم

روز عاشورا ره        مره یاد نشونه

من ته ناله هاره      چتی یادبکنم

دسّ وپا زوئی تو      قتلگاه دله

من ته ناله هاره      چتی یادبکنم

علی اکبره تن        بیّه رزو رمون

من شه برارزاره      چتی یاد بکنم

ته علی اصغره        گلی تیر بخرده

شیشماهه ریکاره    چتی یاد بکنم

ته علمدار دس      وقتی بیّه جدا

من ونه وفاره        چتی یاد بکنم

من تلّ بالاو          تو میون گودال

شمر بی حیاره      چتی یاد بکنم

ته سرره بورینه      ولی از پکفا

ته صبر ورضاره      چتی یاد بکنم

ته تن ره بدیمه      پاره پاره بیه

سر بیه جداره        چتی یاد بکنم

آخرین لحظۀ         قتلگاه بووِم

داغ ته کیجاره       چتی یاد بکنم

مره بوِردنه            بعد تو اسیری

من شام بلاره        چتی یاد بکنم

اما درشهر شام       بیمی تماشائی

اونهمه جفاره         چتی یادبکنم

مجلس یزید نا       محرمون دله

اون طشت طلاره   چتی یاد بکنم

ته وچون اشانه      یزید بی حیا

زوئه ته لباره        چتی یاد بکنم

ته کیجاره دشمن  بخواسّه کنیزی

من اون صحنه هاره چتی یادبکنم

محسنی ره برار     هردِه یاری کمّی

ونه برمه هاره        چتی یاد بکنم


برچسب‌ها: اشعار مذهبی, اشعار محرم وصفر92, دلگویه مازندرانی, انجمن مداحان بابل
ارسال در تاريخ یکشنبه 1392/09/17 توسط محمد محسن زاده گنجی

سبک اجراء (1)

اینجه دتا امام بارگاهه                  ضریح اتّا هسّه گنبد دتاهه

اینجه برو بنالیم                         دیمّه بخال بمالیم

اینجه اما شیعیون پناهه               همینجه جای استغاثه هاهه

 

اتّا امام امام رضای پره                  الهی این پرووچه ی گره

وینّی چه با صفاهه                         گنبد جدا جداهه

اتّا گت پر واتّا پسر زاهه               همینجه جای استغاثه هاهه

 

امام رضای پر که کاظم هسّه         هر چی بوصفش بهوویم کم هسّه

باب الحوائج هسّه                          رد نکنّه هیچ کسّه

وه هفتمین امام وراهنماهه            همینجه جای استغاثه هاهه

 

هارون وره هکردبیه زندونی         من بمیرم پیر بیّه در جوونی

این زندون به اون زندون                  عوض بینه زندون بون

اینهمه ی ستم کجه رواهه            همینجه جای استغاثه هاهه

 

زندون بون آخربیه یهودی            کینه داشته  وه کینه ی جهودی

ادب نداشته اصلا                        امه امامّه فُش دا

وای از کسیکه ونه دل سیاهه        همینجه جای استغاثه هاهه

 

امام که هر روز روزه گیته زندون         افطار موقع ون دل کته خون

سندی ونه روبرو                         نیشت بیه و  وره زو

این یودی اصلا دشمن خداهه        همینجه جای استغاثه هاهه

 

از بسکه ناسزا اشتوسّه امام          عوض بهیّه ونه لحن کلام

در موقع مناجات                            پیش قاضی الحاجات

گته خدایا  مرگ مه دواهه            همینجه جای استغاثه هاهه

 

تا اینکه عاقبت به امر هارون                  دونّنی چی کار هکرده زندون بون

امامّه زهر هداهه                                   با غیض وقهر هداهه

امام شهید بی جرم وگناهه                    همینجه جای استغاثه هاهه

 

دوّم امام کاظمین جواده                         حواده معروف به باب المراده

جوون ترین امامه                                  امامِ خوش مرامه

وه موسی بن جعفر پسرزاهه                  همینجه جای استغاثه هاهه

 

آقا امام رضای نور چشمه                       که مورد عتاب و ظلم وخشمه

همین اتّا ریکاهه                                   جانِ امام رضاهه

وه نهمین امام دین پناهه                       همینجه جای استغاثه هاهه

 

هیچ دونّنی کی ِبیِه ونه قاتل                  کِنه دس بیشتر خون دیّه ونه دل

جواد خله غریبه                                   بی یار وغم نصیبه

چونکه ونه قاتل ونه زناهه                      همینجه جای استغاثه هاهه

 

زنا بونه شه مردی ره بکوشه؟                 شه دینّه شه دنیاوسّه بروشه؟

مردی که مهربونه                                  مهربون وجوونه

چتی وه شه مردی ره زهر هداهه                 همینجه جای استغاثه هاهه

 

امامّه تشنا بیّه او بخواسّه                       از همسر بی آبرو بخواسّه

از بسکه دل سیاهه                             امامّه او نداهه

امام جوادم تشنا جان هداهه                  همینجه جای استغاثه هاهه

 

بهین بخواهیم اینجه شه خداجا              این دتا آقا وامام رضا جا

هکنن جان بتول                                   زیارتاره قبول

اما چی شی خوامّی خدا آگاهه                همینجه جای استغاثه هاهه     


برچسب‌ها: اشعار مذهبی, دلگویه ای بازبان محلی مازندرانی, انجمن مداحان بابل, محمد محسن زاده
ارسال در تاريخ جمعه 1392/06/22 توسط محمد محسن زاده گنجی


http://s1.picofile.com/file/7560037418/imam_Hossein_010_copy_1280x768_.jpg

حسین حسین حسین جان     حسین حسین حسین جان

صد پاره تن حسین جان        عریان بدن حسین جان

ای بیکفن حسن جان            دور از وطن حسین جان

 

امام سر همینجه      از تن جدا بهیه

جدا با ضربه ضربه       از په کفا بهیه

امام حسینه سرره     همین مکان بورینه

معلومه که ونه جا        داشتنه خله کینه

 

*****

اینجه ونه لباسّه      دشمن هکرده غارت

ُدونّنی کی بیمو            اوّل ونه زیارت

زینب بیمو اینجه        برارره ونگ هدائه

ناله زوئه ونگ وا          با دل تنگ هدائه

 

*****

وقتی کنار بزوئه      شمشیروسنگ وچوره

برمه گلی کشیه         ناخون جا شه روره

اون وقتی که بدیه            بدن ره پاره پاره

شه سر وروره زوئه        ونگ دابیه خداره

 

******

گته ُبووِر نکمه        برار تو مه حسینی

تو مه ماره وچوئی      تو مه نور دو عینی

اگر تو مه براری      ته سر کوئه حسین جان

مه مار یادگاری           ته سر کوه حسین جان

 

******

برار زینبسّه بو           چه سر به تن ندارنی

برار ته عمّامه کو     چه پیرهن ندارنی

خواخر تسّر بمیره        تن دارنی رزو رمون

برار سکینه دارنه          کنّه جان ره ته قربون

 

*****

این تا که ناله زنّه             مه پلی ته دتره

این تا که در جان دنه         عَلِیَه ته پسره

برار خبر ندارنی           چتی بهیمی غارت

غارت بهیمی الآن           دارمی شومّی اسارت

 

*****

برار خبر ندارنی                 چتی بیمی گرفتار

دارمی شومی اسیری             تره خدا نگهدار

ته کجه ره خش هدم              برار تسّه بمیرم

دنی باشم الهی                   تسّه عزا بهیرم

 

*****

جائی سالم نویمّه                تا بتّونم  هدم خش

ته سر بالای نیزه                   اتی  ِمرِم رِه هارش

خواخر هنیشته اونجه            خش هدائه گلی ره

هی ونگ وواکردبیه                    محمد وعلی ره

******

 

الهی که بحق                  این خواخر واین برار

اماره روز محشر                   خدا نکن گرفتار

امه زیارتاره                        قبول هکن خدایا

قبول بحق جان                      بتول هکن خدایا

 

******

 

محسنی که بنویشته             زبون حالّه زار زار

ونه اصلی کلسّه             بمثل ابر بهار

صدقه سری خوانه          هده وره خدایا

نوکر آل عبا   بوئه             به هر دِ  دنیا

 

حسین حسین حسین جان      حسین حسین حسین جان

صد پاره تن حسین جان                عریان بدن حسین جان

ای بیکفن حسن جان                 دور از وطن حسین جان
برچسب‌ها: اشعار مذهبی, دلگویه ای بازبان محلی مازندرانی, انجمن مداحان بابل, محمد محسن زاده
ارسال در تاريخ جمعه 1392/06/22 توسط محمد محسن زاده گنجی

یا امام حسین ، من ته زائر حزینمه

یا امام حسین     من ته وسّه دلغمینمه

یا اما م حسین   دل ته وسّه هسّه بیقرار

یا امام حسین تومه وسّه هسّی اعتبار

یا امام حسین   یا امام حسین2

 

            یا امام حسین من ته گنبد طلای دور          

 یا امام حسین من ته رنج وته بلای دور

یا امام حسین توبرای دین فدا بهی

من چه نمیرم تشنالب توسر جدابهی

یا امام حسین   یا امام حسین2

 

تو نَهِی مگر نور دیدگان مصطفی

چه تره بکوشتنه کوفیان بی حیا

یا امام حسین من ته علی اصغره گره

ته جوون ریکا علی ی اکبره گره

یا امام حسین   یا امام حسین2

 

یا امام حسین تلِّ بالا ته خواخر صدا زوهه

تو به زیر تیغ وه تره مرتب ونگ ووا زوهه

یا اما حسین بورینه ته سرره از ته په کفا

نیزه بزونه نیزه ره ته سر هدابیه صفا

یا امام حسین یا امام حسین2

 

یا امام حسین ته بدن بهیّه توتیا

دشمنون چشم دنی بیه اتّا ذرّه ای حیا

یا امام حسین جان ته وچون وجان زینبین

تو کومک هکن اماهاره بین الحرمین

یا امام حسین یا امام حسین2

 

یا امام حسین درد امامی ودوا توئی

یا امام حسین هرکی مریضه شفا توئی

یا امام حسین الهی آقاته قتلگاه دور

کربلای دور ته زن ووچون بی پناه دور

 

یا امام حسین یا امام حسین2

روز عاشورا سر جدا بهی بدن رزو رمون

ته تنه کنار وقتیکه بیمونه ته خواخرون

افتاب دله لخت وعور بیه ته نازنین بدن

در بیاردنه دشمنون ته تنه پیرهن

یا امام حسین یا امام حسین2

 

ته تن کنار تازیانه زونه ته سکینه ره

هم سکینه ره هم بزونه زینب حزینه ره

یا امام حسین التماس دعا بهوتنه مره

همه ی عوص آفا من صدا زمّه تره

یا امام حسین یا امام حسین2

 

یا امام حسین تو همه حاجتهاره روا هکن

ای دِمرتبه قسمت اماره کربلاهکن

محسنی ته جا جز شفاعت هیچّی نخوانه

آرزو به دل هسّه ته غلامی ره خوانه

یا امام حسین یا امام حسین2

 

نمونه سبک : سرزمین من

 

 


برچسب‌ها: اشعار مذهبی, دلگویه ای بر ای زائران حرم امام حسین ع, انجمن مداحان بابل, محمد محسن زاده
ارسال در تاريخ جمعه 1392/06/22 توسط محمد محسن زاده گنجی

امه قسمت بهیه این بشارت

بیمّی شهر کربلا زیارت

بیمّی قبر شیشگوشّه بدیمی

ته خرمن سرهمه خوشه بچیمی

حسین جانم حسین جان3

حسین بن علی ته قبرِ قربون

ته قهرمان خواخر صبر قربون

ته یک به یک شهیدونِ بلاره

زمّی ناله بحال ته یتیمون

حسین جانم حسین جان3

ته وچون تشنائی بهینه بیتاب

چه بلائی بیمو سر رباب

علی اصغر لب بمثل ماهی

دَوِسُّ وابیه دل بونه کباب

حسین جانم حسین جان3

ته علی اصغرِ غم نونه چاره

هر کی ره ویمّه ونه بیقراره

چتی حرمله با تیر سه شاخه

ونه گلی ره هکردبیه پاره

حسین جانم حسین جان3

ته علی اکبر بیّه ارباً اربا

بوین دشمن چی هکرده ونه جا

گته ته دسّه جا بوردمه دیگر

 این آخرین صدائه زمّه بابا

حسین جانم حسین جان3

پائیز ماه بهار نوُونه دومّی

جوِون داغ کنار نوُونه دومّی

علی اکبرِ داغِ وِسِّه دیگر

هیچ چی صبر و قرار نوُونه ُدومّی

حسین جانم حسین جان3

غم داغ ابوالفضل دلاور

ته غمخوار و ته علمدار لشکر

کسیکه بِیِّه ته خیمۀ سقّا

ونه غم تره بشکنّیه آخر

حسین جانم حسین جان3

کربلا بین الحرمینی دارنی

 چه ابوالفضل و چه حسینی دارنی

اتّا ور گنبد  سردار لشکر

راسّی حسین چه نورعینی دارنی

حسین جانم حسین جان3

کربلا قبر عباس با صفائه

توسّل بهیرین خله بجائه

اگر ونه بدن رزو رمونه

ولی ونه ضریح بلند بالائه

حسین جانم حسین جان3

اتّا ور گنبد سوّم امامه

گنبد مرد جهاد وقیامه

هر کی ونه مرید بوئه حقیقی

ونه حساب کتاب دیگر تمامه

حسین جانم حسین جان3

کربلا قتلگاه دل ره بورده

کربلا امه دل ره خون دکرده

بوردنی قتلگاه بوینین خوار خوار

که شمر بی حیا چی کار هکرده

حسین جانم حسین جان3

سبک اجرا

 


برچسب‌ها: اشعار مذهبی, دلگویه ای بازبان محلی مازندرانی, انجمن مداحان بابل, محمد محسن زاده
ارسال در تاريخ پنجشنبه 1392/06/21 توسط محمد محسن زاده گنجی

یا حسین بن علی مولا، امه شعاره

آقای شیشگوشیه وسّه، دل بیقراره

دارمی شومّی زیارتِ کربلا، اونجه که دشمن،سرِحسینّه،هکرده جدا

بر سر وسینه بزنیم کنار،شیشگوشه قبرِ،عزیز زهرا ،اباعبدالله

دارمی شومّی تاکه بُوریم علقمه،جائیکه بیّه،دست علمدار،ازبدن جدا

بوریم اونجه ای که وقتی عباسه، سربیّه دتا ،امام حسینّه، بزوئه صدا

دارمی شومی کربلا دسّه جمعی ،بزنیم اونجه،برسروسینه،برای اصغر

برمه بکنیم ولعنت هکنیم، تا که عذاب ، حرمله بووه ، بیشتر وبیشتر

درشومّی کربلا علی اکبره ،وسّه بزنیم ،بر سروسینه ، بوویم علی جان

ته گِناه چی بیه ته قدّ وبالا  ، بیّه صد پاره ،من ته بلاره ، ای ماه کنعان

در شومّی به کربلا تا خیمه گاه بوریم، بوریم قتلگاه ، باآه وزاری

اونجه ای که جدا هکردنه سر ، از تن پاک، پسر زهرا ، پسر حیدر

قبر شیشگوشَیِه کنار هرسّیم، ناله بزنیم ، برمه بکنیم، بوویم خداره

تا بحقّ آقابگذره خدا،   امه تمومه  ، خبط وخطاو، جرم گناه ره

تلّ زینبیّه هرسّیم باهم، بوویم بیقرار، امه چشه جا ، وارش بواره

هرسّیم اونجه که زینب هرسّا،وقتی اشنی،وینّی قتلگاه ،خوارخوار دیاره

درشومّی کربلا شه امام جا،بخواهیم آقا،ازوفا بیره دسّه اماره

بخواهیم تاخداکمک هکنه،دراین زیارت،راضی هکنیم،اون سرجداره

خدا ببخشه اماره حرمت، خون شهیدون، که در عاشورا، فدا بهینه

امه دسّه بیره حرمت حسین،با ونه یارون،که فدا بهر،خدا بهینه

کمک هکنه خدا تازندومی،پیرو راه،اباعبدالله، بوئیم وقرآن

اماره خدا جدا نکنه از،پیغمبر وآل ،هم اززهرا و،جمله امامان

یا حسین بن علی مولا ، اماره دریاب

اما ته نوکر می آقا    ،     تو امه ارباب

سبک اجراء


برچسب‌ها: اشعار مذهبی, دلگویه ای بازبان محلی مازندرانی, انجمن مداحان بابل, محمد محسن زاده
ارسال در تاريخ پنجشنبه 1392/06/21 توسط محمد محسن زاده گنجی

یا امیرالمؤمنین آقا سلام

ای شه دنیا ودین آقا سلام

میهمانم میهمانم میهمان

میزبانی بر تمام انس وجان

من تورا مأموم وتو هستی امام

ای شه دنیا ودین مولا سلام

یا امیرالمؤمنین آقا سلام

تو فروزان مهر دینی یاعلی

تو امام المتقینی یا علی

تو ولی المسلمینی یا علی

حکم تو حکم خدا باشد مدام

یا امیرالمؤمنین آقا سلام

تو مرا دعوت نمودی آمدم

اینهمه خوبند وتنها من بدم

منکه مهمان توأم منما ردم

ای که الطاف تو بر ما مستدام

یا امیرالمؤمنین آقا سلام

تو که حجت از خدای اکبری

جانشین آخرین پیغمبری

تو به زهرا ی پیمبر همسری

نیست کس مانند تو ذی الأحترام

یا امیرالمؤمنین آقا سلام

تو بهشت جاودان شیعه ای

شیعه جسم است وتو جان شیعه ای

دائماً تو مستعان شیعه ای

شیعه بر حُبّ تو دارد اهتمام

 یا امیرالمؤمنین آقا سلام

یا علی بار گناه آورده ایم

مرد وزن بر  تو پناه آورده ایم

پیش تو روی سیاه آورده ایم

ده بما ره توشه ای عالیمقام

یا امیرالمؤمنین آقا سلام

 روز محشر تو شفاعت میکنی

نزد داور تو شفاعت میکنی

از محبّانت حمایت میکنی

کارها با دست تو گردد تمام

یا امیرالمؤمنین آقا سلام

محسنی شرمنده هست وروسیاه

هست از مولای عالم عذر خواه

بار دیگر برتو آورده پناه

شهد ُحبَّت را مکن بر وی حرام

یا امیرالمؤمنین آقا سلام

 

از دل سروده های در نجف اشرف

 


برچسب‌ها: اشعار مذهبی, چاوشی در نجف اشرف, انجمن مداحان بابل, محمد محسن زاده
ارسال در تاريخ پنجشنبه 1392/06/21 توسط محمد محسن زاده گنجی

برای عرض ارادت وتوسل  به ساحت مقدس آقا امیر المؤمنین علیه السلام وقتی که در شهر نجف

به زیارت  آن امام همام مشرّف میشویم بخوانیم

السلام علیک یا امیرالمؤمنین ع

من گدائی از گدایان توأم                   آشنائی زآشنایان توأم

توپناه وملجأ ومأوای من                    آمدم اینجا و مهمان توأم

خوب هستم یا بدم                           با امیدی آمدم

یا علی منما ردم                              یا علی  منماردم

روسیاه روسیاهم یاعلی                     غرق در بحر گناهم یاعلی

ای امید بی پناهان آمدم                   ده پناهم ای پناهم یاعلی

خوب هستم یا بدم                            با امیدی آمدم

یا علی منما ردم                              یا علی  منماردم

مادرم وقتی که زائیده مرا                  خواند بیخ گوش من نام تورا

نام تو سرمایه ام شد از ازل                کس ندارم چزتو در هردوسرا

خوب هستم یا بدم                            با امیدی آمدم

یا علی منما ردم                              یا علی  منماردم

یا د داده مادرمن اینچنین                 ای پسر گر اوفتادی بر زمین

خواستی بر خیزی از جایت بگو           یا علی مولا امیر المؤمنین

خوب هستم یا بدم                          با امیدی آمدم

یا علی منما ردم                              یا علی  منماردم

روز اول بود ذکرم یا علی                   نور بخشیده به فکر م یاعلی

روز وشب در بارگاه کردگار              هست دائم ذکر بکرم یا علی

خوب هستم یا بدم                         با امیدی آمدم

یا علی منما ردم                              یا علی  منماردم

آمدم از فرط عصیان سر به زیر           تو جوادی توکریمی من فقیر

یا امیرالمؤمنین مولاعلی                  من زپا افتاده ام دستم بگیر

خوب هستم یا بدم                         با امیدی آمدم

یا علی منما ردم                              یا علی  منماردم

******

التماس دعا28/5/92 بابل : محسن زاده

 


برچسب‌ها: اشعار مذهبی, پاووشی, توسل به مولا امیرالمؤمنین ع
ارسال در تاريخ دوشنبه 1392/05/28 توسط محمد محسن زاده گنجی

كربلا شهر عشق وعرفان است

كربلا پايگاه ايمان است

عشق در كربلا شده معنا

شرحي از آيه هاي قرآن است

كربلا جاي فكر وانديشه است

 هان مپندار اينكه آسان است

آنكه دل را گره به دنيا زد

كي برايش چنين امكان است

بايد از خويشتن رها گردد

هر كه در فكر دركي از آن است

كربلائي سه دسته اند بدان

حرف من با دليل وبرهان است

دسته اي كه حسيني اند همه

چهره هاشان چو ماه تابان  است

همه تسليم بي چه وچندند

يارشان خسرو شهيدان است

خويش را عرضه ميكنند آنجا

كه ملك زين خلوص حيران است

آفرين بر چنين گروهي كه

نامشان جزورستگاران است

نفس اين گروه تسبيح است

كارشان شكر حيّ منّان است

پيروي از حسين وراه حسين

در همه كارشان نمايان است

اين گروهند زائران حسين

زائران نه   كه ياوران حسين

دومين دسته زائران امام

گرچه دنيا فكندشان در دام

ليك در كربلا چو پاي نهند

بشنوند از حسين اين پيغام

آن پيامي كه داده بود به حر

روز حر زآن پيام گشت چو شام

آن نهيبي كه از حسين شنيد

داد بر راه زندگيش قوام

دومين دسته اند همچون حر

كه بگيرند پند از ايام

زير آن قبة توبه بنمايند

جان به كف همچو حر شوند غلام

در صف جان نثار ها آيند

جان به كف حاضرند بهر قيام

توبه هاي نصوحشان كاري است

بر چنين زائران درود وسلام

ايستايند تا به پاي جان

 بهر ياري مكتب اسلام

هر كه حر گشت پُر شود از عشق

پخته گردد دگر نباشد خام

رستگارند اين گروه و يقين

آبرومندِنزد خاص وعام

خوش به ا حوال اين چنين زوّار

كه شده شهد عشقشان در كام

بر چنين زائري سلام ودرود

كه چو حر ياري از حسين بنمود

سومين دسته اهل خسرانند

يك گروه ضعيف ايمانند

كربلا ميروند امّا هيچ

 راه ورسم ادب نميدانند

نشناسند امام را اصلا

سست عهدند وسست پيمانند

ظاهرشان چنان اسف انگيز

بي خبر از بيان قرآنند

همه ي همّ وغمّشان شكم است

دمبدم در طريق نقصانند

خنده هاشان به قهقه ماند

يا رب اينها اگر مسلمانند

از حسين وقيام عاشورا

بي خبر هاي عهد ودورانند

من گمانم كه اين چنين افراد

جزئي از دستة يزيدانند

كه به صحراي كربلا بودند

ليك از ياوران شيطانند

دلشان سخت تر زسنگ ُبوَد

يا كه همچون وحوش وحيوانند

گوش را مي درند وعين حال

پاي گوش دريده گريانند

كربلا جاي امتحان باشد

اي خوش آنها كه حق پرستانند

محسني ُحر شدي كه ُپر گردي؟

دل پر از مهر يار برگردي؟

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: اشعار چاووشي, محسن زاده
ارسال در تاريخ شنبه 1392/01/17 توسط محمد محسن زاده گنجی

  الوداع الوداع

الوداع اي پسر ام بنين

قمر هاشميان ماه زمين

اي علمدار شه كرببلا

اسوه والگوي هر اهل ولابرچسب‌ها: حضرت ابالفضل ع, چاوشي, انجمن مداحان بابل, محمد محسن زاده, كربلاي معلا

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه 1391/06/29 توسط محمد محسن زاده گنجی

شيعه اينجا كنار قبر حسين

بنشين ذكر يا حسين بگير

زآنكه اينجا عزيز فاطمه را

بالب تشنه كُشت شمر شرير


برچسب‌ها: چاوشي, انجمن مداحان شهرستان بابل, محمد محسن زاده, اشعار آئيني, يا حسين ع

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه 1391/06/28 توسط محمد محسن زاده گنجی

اما كربلائيمي            كربلاره بديمي         قبر ششكوش حسين سر جداره بديمي

قتلگاه ره بديمي         خيمه گاه ره بديمي    تل زينبيه واون جايگاه ره بديمي

كربلاره بديمي           نينواره بديمي

چه حسيني وچه قبر وبارگاه وحرمي             چه رواق وصحن وچه شهيدون محترمي

چه صفائي چه وفائي چه ولا و كرمي              آرزو به دل بيمي قبر آقاره بديمي

 كربلاره بديمي          نينواره بديمي


برچسب‌ها: انجمن مداحان شهرستان بابا, محسن زاده, چاوش نامه, دلگويه مازندراني

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه 1391/06/13 توسط محمد محسن زاده گنجی

حبيبي يا حسين  حبيبي يا حسين    حبيبي يا حسين

تو نور ديدة رسول اطهري

عزيز فاطمه بديل حيدري

حسن رابهترين معين وياوري

به ايثار ووفا تو در عالم سري

حبيبي يا حسين  حبيبي يا حسين   حبيبي يا حسين


برچسب‌ها: امام حسين ع, كربلاي معلا, انجمن مداحان شهرستان بابل, محسن زاده

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ پنجشنبه 1391/06/09 توسط محمد محسن زاده گنجی

                                                           يا اباعبدالله ع

هـر دلي را كه زانوار تو روشن گردد                   گر بود دوزخ پر شعله چو گلشن گردد

نور تو نور خـدا هست. به هر دل تابد                   شك نـدارم كه چنــان وادي ايمن گردد

                                                       =============

عمري است حسين حسين روي لب ماست        ورد لب مـــــا ومطلــع مطــلب مـــاست 

بــــا نــام تـــو زنــده ايــم اربــاب غـريب       اين نام .غداي روح . روزوزوشب ماست

                                      =========

اين روزي مــــا خــــدا كنــد كـــم نشود              اين سينـــه بجز سراي اين غـــم نشود

ارباب . تــو خـــود روزي ما افـزون كن             چـــون روزي . به از اين فـــراهم نشود

                                                             ==============

تـو تشنـــه شدي تا همه سيـــرآب شوند              سيـرآب همــه زكـــوثــري نــاب شـوند

از جــــــام ولايت شمـــا نــــوش كننــــد              تــــا مثـــــل شمـــــا بنـده اربـاب شوند

                                              =============

91/2/29كربلاي معلي

ارسال در تاريخ پنجشنبه 1391/03/11 توسط محمد محسن زاده گنجی

يا ابا عبد الله  الحسين ع

مــــرا قبــــول نمـــا ورهـــا مكن آقا                 

مــــرا رهــــا تــو بحقّ خـــدا مكن آقا

اگــــررهـــا كنيم من دگـــركجـا بروم            

ولـــو بـــراي تنبّـــه جـــدا مكــن آقا

من آمدم كه تودست من ازكــرم گيـري      

به غيــــردرگــــة خود مبتــلا مكن آقا

دعـــاي خيـر تو بي شبهه مستـجاب شود        

بــــراي روسيهــان جـز دعـــا مكن آقا

نگـــاه رأفت تـــو كــار ساز خواهد بود               

بجـــز نگــــاه محبّت بمـــــا مكـن آقا

گنـــــاهكـــــار وسيــه رويم وپشيمانم                       

شفــــاعتـــم بنمـــا . بي بهــا مكـن آقا

بحرمت علـــي اكبـــر به حنجـــر اصغـر                  

گنـــاه وجـرم مـــرا بــر  مــلا  مكن آقا

به حُرّ تــو رخصت برگشتنش عطــا كردي       

بجـــز عطيّــــة عفـــوم عطــا مكن آقا

ولايت تــو بــود بهتـرين عطيّـه ، حسيـن             

بحـــقّ فــــاطمـــه ام بــي ولا مكن آقا

تــو سيـــد الشهـــدائي شهيــد يعني تو

مــــرا به غيـــر شهيـــد آشنـا مكن آقا

سعــادت است شهـادت بـراي من بطلب                  

جــزاين طــريق تــــو دردم دوا مكن آقا

مــرا واهـــل مــرا ، هرچـه خانــدان مرا                

به غيـــر بارگـــه خـــود گــدا مكن آقا

به هــردم ونفسي«محسني»بگـو به حسين  

مــــرا رهــــا تــو بحقّ خـــدا مكن آقا

 

كربلاي معلي91/2/29

 

 

ارسال در تاريخ پنجشنبه 1391/03/11 توسط محمد محسن زاده گنجی

اینجه قتگاهه      آقا بی پناهه       

 ونه قاتل اینجه     شمر روسیاهه

بی حیا با چکمه       نیشته روی سینه     

  سرجدا کنّه از        ماه مدینه

فاطمۀ ریکا    دیگه بی یاوره    

غوطه خِرنه در خون    بی علی اکبره

شیعه اینجه دیگر چشم سرره دوِن   

 یا حسین بَو شه چشمِ دلّه واهکن

چشم دل وقتی که وا بووه کربلا      

 وینّی  ماجرا ره    همه شه چشمِ جا

وینّی شمر لعین    اون سگ بی حیا              

  سرره چتی جدا  کنّه وه از قفا

بکشیه خنجر         وقتی روی حنجر    

  بدیه که خنجر              نبونه کارگر

من بمیرم چتی      تن ره بزو دمر   

تا پگفای جا                 جدا هکنه سر

وینّی که پارۀ       پیکر مصطفی                         

دارنه چتی زنّه               این دله دست وپا

هیچ کی نوته که شمر    شرم وحیا هکن        

 اوّل او هده بعد             سرره جدا هکن

بی حیا ونه مار    در تره اشنه                 

  تو وره نکوشی       داغ وره کشنه

داغ ونه برار      داغ ونه جوون        

 مطمئناً وره ندنه        ندنه هیچ امون

داغ اکبر وره وسّه ای بیحیا            

شرم هکن تو دیگر سرره نکن جدا

من بمیرم وره تشنا بکوشتنه  

همه یکجا ونه تنّه دروشتنه

اتّا نیزه زوئه اتّا زوئه شمشیر  

اتّا هدف گیته ونه تنّه با تیر

وای از اون مردم  پست وبی نام وننگ 

اتّا با چوزوئه اتّا زوئه با سنگ

شمر بی حیا هم سر آخر از جفا                

 سرره جدا هکردبیه از په گفا

سرکه بیّه جدا  اونهمه اشقیا                  

 اتّا ذِرّه نکردبینه شرم وحیا

همه خِشحال بینه  هلهله کردنه      

 سر ره نیزۀ رو هر طرف وردنه

کی بَوِرده خبر تاکه ونه خواخر       

 بیه وبوینه شه برارره بی سر

ای خدا ای خدا  زینب دل دور

شه برار تنّه بدی بیه چی جور

سر نیزۀ بالا   تن بیه غرقِ خون        

 کردبینه خشحالی تمومه  دشمنون

وه شه سر ره زوئه گته جان برار      

 بدی که ته خواخر  ره بکته چی کار

همه نامحرمون  جمع بهینه مه دور   

در بورده آبرار مه دتا چشمِ نور

کجه بوور بیه مه جا بووی جدا       

برار پرس بوین در نِنَه مه صدا

ای خدا حرمت این برار وخواخر         

امه آبرو ره هر دِ دنیا  نَوَر

اماهاره ببخش به حسین مظلوم        

 نکن اماره از این عطیّه محروم

جومه شوئه خدا اما خوامبی ته جا   

 اماره دواره بیاری کربلا

ای خدا ای خدا  حرمت فاطمه         

غیبت مهدی ره    تو هده خاتمه

 

ارسال در تاريخ شنبه 1391/01/12 توسط محمد محسن زاده گنجی

اینجه  کربلائه اینجه رفقونّه یاد بیار               مردگونّه یادبیار

وقتی کربلا بیمی شهیدونّه یاد بیار                مرده گونّه یادبیار

شونی بین الحرمین             وقتی گنی یا ابالفضل یا حسین

تمومی شیعیونّه یادبیار                  شهیدونّه یا دبیار

وقتی بونی وارد صحن آقا امام حسین

زمزمه کنی وقتی با ناله وبا شور وشین

وقتی سجده کنّی بر درگاه رب العالمین

حتماً اون موقع تموم مریضونّه یادبیار        شهیدونّه یا بیار

وقتی حرمِ دله گردنی برای طواف

شونی در کنار قبر شهدا با دل صاف

وشونّه سلام دنی ولی با عین و شین وقاف(عشق)

شه پِرو مارو تمومِ مردگونّه یاد بیار    شهیدونّه یادبیار

وقتی شونی قتلگاه وبُونه ته دل بیقرار

یاد ایارنی فاطمۀ وچه ره با حال زار

تره اون صحنه ها یاداِنه ته دل بُونه نخار

اونجه شه دور و وره همسایه گونّه یادبیار    شهیدونّه یاد بیار

شیشگوشه قبر امامّه وقتی که زنّی بغل

وقتی که مثل وارش برمه کنی با سوز دل

وقتیکه از وشنائی تشنائی ته دل بُونه جِل

حتماً اُونموقع امامِ مهربونّه یاد بیار    شهیدونّه یادبیار

وقتی شونی خیمه گاه شه چشمِ دِلّه واهَکن

توهم مثل اون یتیمون سقّاره صدا هکن

اونجه مثل زینب وسکینه ونگِ واهکن

خیمۀ قاسم که بوردی جوُنونّه یاد بیار  شهیدنّه یاد بیار

هر زمون هر جا دری اتّا جوُنّه اِشَنی

اتّا جوُونِ رشید وخِش زبونّه اِشَنی

جوُونِ خِش قد وخِش نُطق وبَیُونّه اِشَنی

علی اکبرِ سروتن  غرقه خونّه یاد بیار     شهیدونّه یاد بیار

وقتی شیش ماهه وچه بی تابی کنّه هر زمون

هرگِدر اتّا مار ره وینّی  هسّه  دل نگرون

هر زمونی اشتونی برمۀ طفل بی زبون

اون زمون حلقوم اصغر غرقه خونّه یاد بیار     شهیدونّه یاد بیار

هر زمونی که شونی آقا ابوالفضلِ حرم

یا شونی اونجه که ونه دتا دس بیّه قلم

وقتی که میدون مشک شونی زیاد بونه ته غم

حتماً اونجه همۀ بیچاره گونّه یاد بیار       شهیدونّه یاد بیار

وقتی که آقا بابُ الحوائجّه زنّی صدا

وقتی که قسم دنی به هر دتا دسّه جدا

وقتی که گنی آقا من ته دتا دسّه فدا

اتا اتّا التماس دعا گویونّه یاد بیار      شهیدونّه یاد بیار

 

 

ارسال در تاريخ شنبه 1391/01/12 توسط محمد محسن زاده گنجی

ته گنبد طلای دور یا حسین بن علی

ته صحن وته سرای دور یا حسین بن علی

ته درد وته بلای دور یا حسین بن علی

ته دشت کربلای دور یا حسین بن علی

ته شیشماهه ریکای دور یا حسین بن علی

عباس با وفای دور یا حسین بن علی

اکبر مه لقای دور یا حسین بن علی

قاسم مجتبای دور یا حسین بن علی

=======================

همه دوننه تو ختم الانبیاء نَوُوئی

تو حسینی که علی و فاطمۀ وچوئی

توجگر گوشۀپیغمبری و فاطموُئی

کیه که ندونّه تو به عرش حق قائموُئی

تو وته گت بابای دور یا حسین بن علی

=================

یا حسین بسته شده بر روی تو آب روان

از عطش سوخته اینجا جگر تشنه لبان

در حرم قحطی آب است  خدایا سقا

سرو قدش شده درعلقمه درخون غلطان

از جوراقوام شرور یا حسین بن علی

======================

تِره ِاشناسِینه کوفی که خداره حجّتی

همه دونسّنه که توراهنمای امّتی

ته وسّر بنویشتنه نامه تره بخواسنه

دونسنه تو امامی صاحب کرامتی

ته منطق رسای دور یاحسین بن علی

=======

یا حسین بن علی اما ته مهمون هسمی

مرد وزن ته وسه دیوانه ومجنون هسّمی

امه هست ونیست همه ته علی اصغر فدا

ته علی اصغروسّر همه دلخون هسّمی

ته شیشماهه ریکای دور یا حسین بن علی

==============

تو که مهمون بهی اوره چه دوسّنه ته رو

ته علی اصغرِ گلی چتی تیر بورده فرو

ته گناه چی شی بیه که ته جوُون ریکاره

هکردنه قطعه قطعه از جفا ته رو به رو

ونه قدّ وبالای دور یا حسین بن علی

============

آقاجان تموم سالّ ته وسّه دارمی عزا

هر جائی که دَرَمِی امه دل دره کربلا

امه جا قبول هکن اگر چه خله ناقصه

این سر وسینه بزوئنها واین شور ونوا

ته درد وته بلای دور یا حسین بن علی

================

اِما دستِ خالیه بیمومی با روی سیاه

اما بیمومی تا تو اماره هدی پناه

هر کی حاجتی دارنه که خوانه بهوُ وه روا

یا حسین بن علی فقط توئی چراغ راه

ته درد وته دوای دور یا حسین بن علی

===========

 

ارسال در تاريخ شنبه 1391/01/12 توسط محمد محسن زاده گنجی
کتاب چاوشنامه برای عتبات

عالیات همراه با زیارتنامه ها

واعمال مساجد کوفه وسهله

حاوی اشعارگوناگون برای

 جای جای مراقد منوره

لطفابرای مشاهده ودانلود  اینجارا کلیک کنید

 

ارسال در تاريخ پنجشنبه 1390/09/24 توسط محمد محسن زاده گنجی
.: Weblog Themes By folder98 :.

اپلود عکس